Komercinė garantija STIGA robotams vejapjovėms

Ši komercinė gamintojo garantija taikoma visų STIGA robotų vejapjovių varikliams ir elektroninėms dalims, tiek robotams, naudojantiems perimetro vielą, tiek bevieliams, įsigytiems nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d. ir užregistruotiems oficialioje STIGA svetainėje www.stiga.com.
Ši garantija yra papildoma prie privalomos pardavėjo suteiktos garantijos. Visos garantijos teisės, kurios gali būti suteiktos pagal imperatyvius įstatymus ar kitus teisės aktus, kartais taikomus valstybėje, kurioje buvo pirktas, lieka nepakitusios. Suprantama, kad bet kurios šios garantijos nuostatos negaliojimas, neteisėtumas, negaliojimas arba neveiksmingumas, visiškai ar iš dalies pagal galiojančius nacionalinius įstatymus, neturės įtakos likusių šios garantijos nuostatų galiojimui, teisėtumui ir veiksmingumui.
 

1. APIBRĖŽIMAI

„Pirkėjas“: fizinis asmuo, užregistravęs STIGA robotą vejapjovę svetainėje www.stiga.com/int/.
„Pirkimo data“: STIGA roboto vejapjovės įsigijimo iš įgaliotojo pardavėjo data, kaip apibrėžta toliau, nurodyta pirkimo kvite arba lygiaverčiame dokumente.
„Terminas”: [2 metai pardavėjo garantija + 3 metai komercinė gamintojo suteikiama garantija] iki 5 metų nuo pirkimo datos.
„Garantija“: ši komercinė gamintojo garantija.
„STIGA”: garantas [Stiga S.p.A, registruota buveinė 31033 Castelfranco Veneto (TV), PVM Nr. 07684381002].
„Robotas vejapjovė“: robotai naudojantys perimetro vielą ir bevieliai STIGA robotai vejapjovės, išvardyti toliau:
2R3101118/ST1, 2R3101018/ST2, 2R3102018/ST2, 2R7102028/ST1, 2R9102028/ST1, 2R9106028/ST1, 2R5106028/ST1, 2R5106028/ST1, 2R5106018/ST21,018R21/ST20 /ST1, 2R7101228/ST1, 2R9106128/ST1, 2R9106228/ST1 taip pat randami https://www.stiga.com/int/products/mowing/robot.html 
„Įgaliotasis atstovas“: įgaliotasis STIGA atstovas, iš kurio pirktas gaminys, ir (arba) artimiausias įgaliotasis aptarnavimo centras, kaip nurodyta https://www.stigalietuva.lt/atstovai

2. GARANTIJOS SĄLYGOS

2.1 Garantijos objektas ir terminas
STIGA suteikia garantiją robotų vejapjovių varikliams ir elektroninėms dalims dėl gamybos ir medžiagų defektų pagal toliau nurodytas sąlygas.
Ši garantija taikoma įvykdžius visus šiuos reikalavimus:
1. STIGA robotas vejapjovė perkamas iš įgalioto STIGA atstovo nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d.;
2. STIGA robotas vejapjovė užregistruojamas www.stiga.com/int/product-registration ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pirkimo datos; 
3. Buvo atlikta privaloma kasmetinė techninė priežiūra ir Pirkėjas gali pateikti tai patvirtinančius įrodymus.
4. Garantinio laikotarpio metu buvo naudojamos tik originalios dalys.

Garantija galios visą nurodytą laikotarpį ir galioja tik pirmam registruotam Pirkėjui.

2.2 Šios garantijos turinys ir apribojimai
Tuo atveju, jei STIGA pripažins roboto vejapjovės elektroninių dalių ar variklio defektą, dėl kurio pateikta teisėta pretenzija pagal šį dokumentą,
STIGA savo nuožiūra suteiks Pirkėjui vieną iš šių sprendimo būdų:
1. Roboto vejapjovės ar sugedusių dalių taisymas nemokamai;
2. Sugedusių dalių pakeitimas nemokamai;

Remonto ir keitimo darbai, jei jiems taikoma ši garantija, Pirkėjui bus atliekami be jokio papildomo mokesčio.

Garantija netaikoma:
1.   Specifiniams komponentams, išskyrus elektronines roboto vejapjovės dalis ar variklius.
2.   Dalims ir medžiagoms, kurių susidėvėjimas yra natūrali darbo pasekmė (natūraliai besidėvinčios detalės ir mazgai): peiliai, ratai, guoliai, tarpinės, peilių laikikliai ir kt. neišvardintos besidėvinčios dalys.
3.   Neoriginaliems STIGA robotams vejapjovėms arba tiems, kurie buvo pirkti iš neįgalioto STIGA atstovo, ir pirktiems ne LR teritorijoje.
4.   Robotams vejapjovėms, kurie naudojami demonstracinėms instaliacijoms;
5.   Robotams vejapjovėms, kuriuos modifikavo Pirkėjas arba trečiosios šalys;
6.   Defektams, atsirandantiems dėl neįprasto naudojimo;
7.   Defektams, atsiradusiems dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo roboto vejapjovės naudojimo;
8.   Defektams, atsiradusiems dėl netinkamos arba nepakankamos priežiūros, pvz.: defektai, atsiradę dėl medžiagų korozijos, naudojant agresyvius valiklius ar nesuderinamus gaminius, dėl remonto/priežiūros, kurį atliko trečiosios šalys, išskyrus Įgaliotąjį pardavėją;
9.   Defektams, atsiradusiems dėl nelaimingų atsitikimų ir kitų įvykių, nesusijusių su defektais, kuriems taikoma ši garantija;
10. Defektams, atsiradusiems dėl neatsargaus Prekės transportavimo;
11. Defektams, kurie buvo matomi arba lengvai aptinkami STIGA roboto vejapjovės pirkimo metu;
12. Defektams, atsiradusiems dėl aplinkos, klimato ar kitų sąlygų;

Ši garantija taikoma tik pirmam Pirkėjui, užsiregistravus svetainėje www.stiga.com.

STIGA pagal šią garantiją neatsako už bet kokio pobūdžio žalą, nes jos atsakomybė apsiriboja šioje garantijoje aiškiai nurodytomis teisių gynimo priemonėmis, nebent taikomi įstatymai numato kitaip. Visų pirma, neįtraukiami netiesioginiai, pasekminiai ar atsitiktiniai nuostoliai.

Garantinio roboto vejapjovės remonto atveju:
1. Keičiamoms detalėms ar mazgams nauja garantija netaikoma;
2. Pakeistos roboto vejapjovės dalys tampa STIGA nuosavybe.

2.3 Pretenzijos procedūra
Norint teisingai pateikti pretenziją pagal šią garantiją, būtina laikytis toliau aprašytos procedūros, kitu atveju pretenzija bus atmesta. Garantija bus taikoma, jeigu STIGA pripažins defektą pagal šį dokumentą.

Norėdamas pateikti pretenziją dėl roboto vejapjovės defekto, Pirkėjas, nesibaigus garantijos terminui susisiekia su įgaliotuoju STIGA atstovu ir pristato tariamai sugedusį robotą vejapjovę gerai išvalytą kartu su:

1. Roboto vejapjovės pirkimo dokumentu ir garantiniu dokumentu, kuriame nurodomi STIGA roboto vejapjovės: tipas ir modelis, pirkimo data;
2. Dokumentas, įrodantis STIGA roboto vejapjovės registraciją STIGA svetainėje;
3. Kasmetinės roboto vejapjovės techninės priežiūros įrodymas;
4. Išsamus defekto aprašymas;
5. Sutikimas/nesutikimas perduoti robotą vejapjovę serviso atstovui, jei Garantija nebuvo pripažinta galiojančia, utilizavimui/perdirbimui.

Defekto buvimą patikrins STIGA atstovai; Todėl šios Garantijos atlikimas pagal šį dokumentą visada priklauso nuo STIGA atstovo patikrinimo ir leidimo.

3. TAIKOMA TEISĖ

Šiai garantijai galioja LR įstatymai.

Bet koks ginčas, kylantis dėl šios Garantijos galiojimo, aiškinimo, vykdymo arba su ja susijęs, bus sprendžiamas pagal LR įstatymus.

Pirkinių krepšelis